Financiƫle consequenties en vertaling in de begroting

Jaarlijks wordt een bedrag van € 156.600,00 vanuit de exploitatie gestort in de reserve onderhoud gemeentegebouwen. In deze begroting 2017 wordt rekening gehouden met een budget voor cyclisch onderhoud gemeente gebouwen van € 190.000,00. Dat is meer dan we jaarlijks storten.
Als er uitgaven plaatsvinden worden deze ineens afgeschreven en via de exploitatie vindt vervolgens de onttrekking plaats uit de reserve onderhoud gemeentegebouwen. Voor deze methode van verwerking is gekozen wegens het ontbreken van een gebouwenbeheerplan. Door deze methode is er geen direct inzicht welke kosten voor welk gebouw worden gemaakt.
Voor de meerjarenbegroting wordt eenzelfde waarde aan gehouden. Zowel de provincie als de accountant hebben om een onderhoudsplan gevraagd welke een beter inzicht geeft in welke kosten er in de toekomst te verwachten zijn. Om aan dit inzicht te komen zijn er werkzaamheden opgestart om tot een gebouwenbeheerplan te komen. Dit beheerplan moet in de gemeenteraad van 1 november 2016 worden behandeld en moet bij het indienen van de begroting 2017 aan de provincie worden meegestuurd.