Saldo 2017
In de Voorjaarsnota 2017 verwachtten we nog een voordelig saldo van € 62.583,00. De concept-begroting 2017 sluit met een nadelig saldo van € 112.955,00, een nadelig verschil van afgerond € 175.500,00. Dit nadeel is een gevolg van onderstaande mutaties:

Nadelige mutaties:

a.

Hogere lasten telefonie

€ 37.000,00

b.

Uitbreiding van de formatie voor werkzaamheden om te voldoen aan de Europese Privacy verordening

€ 25.000,00

c.

Aansluitkosten  Mobiliteitscentrum West-Brabant

€ 10.500,00

d.

Doorontwikkeling nieuwe dienstverlening en zaakgericht werken

€ 67.500,00

e.

Effect wijziging BBV, verschuiving rente van taakveld riolering naar algemene dienst

€ 620.000,00

f.

Effect wijziging BBV, verschuiving rente van het taakveld afval naar algemene dienst

€ 38.000,00

g.

Effect wijziging BBV, verschuiving rente van grondexploitatie naar
algemene dienst

€ 48.000,00

h.

Hogere prijsindex begroting 2017

€ 26.000,00

i.

Lagere opbrengst ozb vanwege inflatiepercentage van 0%

€ 41.000,00

j.

Vervallen stelpost op te vangen korting van het rijk in de apparaatskosten

€ 25.000,00

k.

Lagere netto opbrengst toeristenbelasting

€ 20.000,00

l.

Vervallen raming netto opbrengst precario kabels en leidingen

€ 15.000,00

m.

Diverse mutaties kleiner dan € 5.000,00

€ 34.500,00

Totaal nadelige mutaties

€ 1.007.500,00

Voordelige mutaties:

a.

Hogere algemene uitkering op basis van de mei-circulaire

€ 17.000,00

b.

Correctie raming salarissen

€ 282.000,00

c.

Lagere bijdrage aan de Veiligheidsregio

€ 14.000,00

d.

Vervallen formatie afdeling Ontwikkeling (0,78 fte)

€ 66.000,00

e.

Hoger voordelig effect inzet AWR voor afboeken boekwaarden investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijke nut teneinde ruimte te creëren

€ 60.000,00

f.

Inzet algemene reserve grondexploitatie voor dekking rentevergoeding de
Boschkens

€ 86.000,00

g.

Lager budget voor huur vervoermiddelen op basis van ervaringscijfers

€ 20.000,00

h.

Hogere opbrengst leges reisdocumenten

€ 68.000,00

i.

Raming halve kapitaallasten in 2017

€ 48.000,00

j.

Hogere opbrengst ozb ter dekking van het begrotingstekort (belasten van de begroting vanwege de notities BBV)

€ 171.000,00

Totaal voordelige mutaties

€ 832.000,00

Samengevat:

Totaal nadelige mutaties

€ 1.007.500,00

Totaal voordelige mutaties

€ 832.000,00

Per saldo nadelig

€.175.500,00

De begroting 2017 sluit dus met een tekort van € 112.955,00. Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door de gevolgen van de rentenotities van de commissie BBV, dit als uitvloeisel van de aanpassing van het Besluit Begroting en Verantwoording. Dit heeft voor ons een dermate impact dat we in tegenstelling tot voorgaande jaren ervoor kiezen om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren waarbij de laatste jaarschijf, in dit geval 2020, structureel en reëel in evenwicht is. Om 2020 sluitend te maken zijn we voornemens om de ozb in 2018 met 2% te verhogen bovenop de inflatiecorrectie zoals aangekondigd in de Voorjaarsnota 2017. Het tekort uit 2017 wordt gedekt door hiervoor de AWR aan te wenden.

Budgetten sociaal domein
De uitkeringen voor de jeugdzorg, Wmo 2015 en de Participatiewet nemen jaarlijks af. In 2017 ontvangt de gemeente Goirle voor deze drie decentralisaties bij elkaar een bedrag van ruim € 11,1 miljoen. Ter vergelijking: in 2015 ontving de gemeente een bedrag van ruim € 12,6 miljoen. Een afname dus van € 1,5 miljoen in twee jaar.

Evenals in de begroting 2016 gaan wij er op dit moment vanuit dat de nieuwe taken ook in 2017 budgettair neutraal uitgevoerd kunnen worden. Gelet op de jaarrekeningcijfers 2015 achten wij dit verantwoord. Het betreft echter regelingen met een open-eind karakter die ervoor zorgen dat de lasten van jaar tot jaar sterk kunnen fluctueren.

Wij zullen de raad in de loop van 2017 in de Burap - of zoveel eerder dan nodig is - informeren over de financiële consequenties van de transformatie van de nieuwe taken. In ieder geval hebben we een buffer achter de hand van € 1,1 miljoen omdat de gemeenteraad bij de bestemming van het batig resultaat 2015 dit bedrag heeft gereserveerd in de reserve sociaal domein.

Lasten nieuw beleid
In hoofdstuk 4 van de Programmabegroting hebben we een overzicht opgenomen van de lasten van het nieuwe beleid:

Lasten van het activiteitenplan investeringen die ineens worden gedekt

€ 190.000,00

Lasten van het activiteitenplan exploitatie-uitgaven incidenteel

€ 533.160,00

Totaal

€ 723.160,00

Het bedrag van € 190.000,00 wordt gedekt door aanwending van de reserve onderhoud gemeentegebouwen en de incidentele lasten in de exploitatie worden eenmalig gedekt door aanwending van de algemene weerstandsreserve.

Lasten van het activiteitenplan investeringen

€ 96.330,00

Lasten van het activiteitenplan exploitatie-uitgaven, structureel

€ 302.130,00

Totaal lasten activiteitenplan ten laste van begrotingsruimte

€ 398.460,00

Meerjarenbegroting 2017-2020
De meerjarenbegroting sluit met de volgende saldi:

2017

€ 112.955,00

N

2018

€ 66.850,00

N

2019

€ 56.833,00

N

2020

€ 3.910,00

V

De begroting 2020 is structureel en reëel in evenwicht. Het tekort in de begroting 2017 dekken we met middelen uit de AWR. De tekorten in 2018 en 2019 zijn dermate beperkt dat wij verwachten ook in de komende jaren de begrotingen sluitend te kunnen aanbieden.