Visie

Bedrijfsvoering is geen doel op zich, het is een belangrijk middel om de resultaten die het bestuur wil bereiken ook daadwerkelijk te realiseren. Een beleidsinhoudelijke visie en een visie op de organisatie vormen een samenhangend geheel. Ofwel: de organisatie moet passen bij en afgestemd zijn op de ambities en de daaraan gekoppelde doelstellingen die het bestuur voor ogen heeft.

Na de verkiezingen van 19 maart 2014 heeft de raad het bestuursakkoord vastgesteld: 'Een krachtige gemeente in een kansrijke regio met oog voor elkaar'. Een verdere vertaalslag hiervan is opgetekend in het collegeprogramma 'Eigen kracht en samenspel'. Het bestuursakkoord kent een rode draad die bestaat uit drie thema’s: goede dienstverlening, samenwerking en openstaan voor initiatieven van inwoners. Ook in het collegeprogramma staan deze thema’s en hun praktische uitwerking logischerwijs centraal. Daar waar de bedrijfsvoering kan en moet bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen, voeren we in 2017 verdere veranderingen door.

Het vigerende informatiebeveiligingsbeleid is door het college van B&W vastgesteld en geldt voor de
periode 2015-2018. Het informatiebeveiligingsjaarplan 2016-2017 heeft als basis de baseline
informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten (BIG, waaraan we voor eind 2017 aantoonbaar voldoen), het vastgestelde informatiebeveiligingsbeleid en de bevindingen uit de GAP-analyse (nulmeting) die in de periode mei-juni 2016 is uitgevoerd. In de GAP-analyse is vastgesteld in welke mate de huidige praktijk (‘IST’) afwijkt van de gewenste situatie (‘SOLL’).
De resultaten van de GAP-analyse geeft inzicht in reeds geïmplementeerde en nog te implementeren
informatiebeveiligingsmaatregelen en/of beleid. En daarmee ook in wat er nog niet of deels is
doorgevoerd. Het informatiebeveiligingsbeleid en de GAP-analyse zijn input voor het informatiebeveiligingsjaarplan, waarbij rekening wordt gehouden met prioriteit, budget en beschikbare resources. In 2017 gaan we verder met het uitvoeren van het jaarplan.

Tgv de komende Europese Privacyverordening –de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)- dient de gemeente verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Naar verwachting moeten gemeenten per 1-1-2018 aan de AVG voldoen. In 2017 zullen hiertoe de eerste stappen worden gezet.

Aanpassingen in de bedrijfsvoering  stemmen we af op de organisatie van de (nieuwe) dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instellingen.  De doorontwikkeling van vormen als 'resultaatgericht werken' en 'zaakgericht werken' hoort daarbij. In 2017 zal de organisatie zich verder ontwikkelen, binnen de daartoe beschikbaar gestelde middelen. Tevens zal verder het actieplan nieuwe dienstverlening 'Dienstverlening doen we samen' verder worden uitgevoerd.