Beleid

Voor 2017 voert de gemeente het volgende beleid ten aanzien van de lokale heffingen:

  • De opbrengst van de OZB wordt verhoogd met 4,15% ter dekking van kosten die niet langer via rioolheffing of afvalstoffenheffing verhaald kunnen worden als gevolg van het wijzigingsbesluit vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV): wijziging toerekening rente-lasten. De inflatiecorrectie is 0,00% over de periode 1 mei 2015 - 1 mei 2016;
  • De tarieven hondenbelasting worden met ingang van 2016 kostendekkend berekend, waarbij de lasten voor kwijtschelding als kostencomponent worden meegenomen in de tariefberekening;
  • De tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolheffing worden kostendekkend berekend, waarbij de lasten voor kwijtschelding en de volledige BTW-component als kostenpost worden meegenomen in de tariefberekening;
  • De tarieven precariobelasting terrassen en standplaatsen worden verhoogd met 1,00% inflatiecorrectie. De tarieven kabels en leidingen blijven gelijk aan die van 2016, op basis van het ingediende wetsvoorstel afschaffing precario nutsvoorzieningen (overgangsrecht);
  • Er wordt gewerkt aan een nieuwe marktverordening. De tarieven zijn op dit moment nog niet bekend. Naar verwachting volgt besluitvorming hierover in december 2016;
  • De legestarieven worden (daar waar mogelijk) maximaal kostendekkend berekend. Indien het Rijk de tarieven bepaalt (bijv. paspoort, rijbewijs, verklaring omtrent gedrag), worden de maximumtarieven gehanteerd;
  • De tarieven voor BedrijfsInvesteringsZone (BIZ gebied Centrum) worden berekend op basis van de belastingcapaciteit (woz-waarde van alle niet-woningen in het gebied) en een ingediende begroting en activiteitenplan van de betreffende stichting (verzoek subsidie). Opbrengsten worden na aftrek van de perceptiekosten overgemaakt aan de stichting. Er is een tweede BIZ verordening (BIZ gebied Tijvoort) in voorbereiding. Tarieven worden op dezelfde manier bepaald als hierboven beschreven. De besluitvorming en draagvlakmeting hierover volgen naar verwachting in oktober / november 2016;
  • De tarieven toeristenbelasting zijn in lijn met omliggende gemeenten bepaald. Tarieven voor jaarplaats / seizoensplaats worden bepaald op basis van onderzoek. Deze tarieven worden in december 2016 ter besluitvorming voorgelegd. De opbrengst toeristenbelasting wordt, na aftrek van de perceptiekosten, voor maximaal 50% overgemaakt aan de Vereniging Recreatie & Toerisme (op basis van een overeenkomst). Het overige deel komt ten goede van de algemene middelen.