Beleid

Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is om mogelijke tegenvallers op te vangen zonder dat dit onmiddellijk invloed heeft op het beleid. Het gaat hierbij om de verhouding tussen de weerstandscapaciteit, dit is de financiële ruimte die zonder ingrijpende beleidswijzigingen beschikbaar is en de aanwezige risico’s.

Op 15 maart 2011 is door de raad een Nota weerstandsvermogen en risicomanagement vastgesteld.

De volgende kaders liggen na vaststelling van de nota weerstandsvermogen en risicomanagement vast:

  • de definities van weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit, risico’s en risicomanagement;
  • de wijze van dekking van de financiële gevolgen van risico’s. Dit gebeurt altijd eerst met de incidentele weerstandscapaciteit. De gevolgen van structurele risico’s worden gedekt binnen de exploitatie van de eerstvolgende begroting en waar dit niet mogelijk is via de structurele weerstandscapaciteit;
  • de opzet van de verplichte paragraaf weerstandsvermogen bij de begroting. Deze zal qua opzet conform deze nota worden samengesteld.