Beleid ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille

Inleiding
De financieringsparagraaf  is een instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. De paragraaf geeft aan hoe de gemeente Goirle haar activiteiten financiert, wat de gevolgen hiervan zijn voor de begroting (lees rentelasten) en welke risico's er worden gelopen. Verder wordt aangegeven binnen welke wettelijke kaders de gemeente Goirle op dit taakgebied haar werk moet doen.

Kaders
Wettelijke kaders worden met name gevonden in de Wet financiering decentrale overheden (wet fido), de wet houdbare overheidsfinanciën (wet HOF), de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden en verder in de Gemeentewet en de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB).

In de Financiële verordening gemeente Goirle staat dat het college regels opstelt ter uitvoering van de financieringsfunctie en deze regels alsmede de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening vastlegt in een treasurystatuut.

Het Treasurystatuut is leidraad voor de inrichting van de financieringsfunctie. Bij de inrichting van de financieringsfunctie staan beheersing van het rente-, debiteuren- en liquiditeitenrisico centraal.

Gezien de publieke taak van de gemeente moet bedachtzaam worden om gegaan met publieke middelen. Risicobeheersing is van groot belang. Daartoe worden renterisico’s beheerst middels de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Verder worden stringente eisen gesteld aan het uitzetten van liquide middelen: leningen en garanties mogen in principe alleen worden verstrekt voor de uitoefening van de publieke taak. Voor het overige moeten overtollige middelen worden aangehouden in ’s-Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) en blijven daar beschikbaar voor de uitoefening van de publieke taak.