Belastingcapaciteit

De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Het Coelo publiceert deze lasten ieder jaar in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB en de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met een gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. De belastingcapaciteit van gemeenten wordt daarom berekend door de totale woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t te vergelijken met het landelijk gemiddelde in jaar t-1 en uit te drukken in een percentage. De (ongewogen) gemiddelde woonlasten van gemeenten in 2015 - op basis van de cijfers van het Coelo - bedragen € 716,00. Het gemiddelde voor de jaren 2013 en 2014 is respectievelijk € 697,00 en € 704,00.

Vaststelling gemeentelijke belasting-

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

capaciteit in %

2015

2016

2017

2018

2019

2020

A.

OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

297,52

293,25

305,42

308,47

311,56

314,67

B.

Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

216,34

216,35

202,05

204,07

206,11

208,17

C.

Afvalstoffenheffing voor een gezin

223,56

223,56

181,20

183,01

184,84

186,69

D.

Eventuele heffingskorting

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.

Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde

WOZ-waarde

737,42

733,16

688,67

695,56

702,51

709,54

F.

Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin

716,00

716,00

723,00

730,00

737,00

745,00

Vaststelling gemeentelijke belasting-

capaciteit in %

102,99%

102,40%

95,25%

95,28%

95,32%

95,24%