Beoordeling van de kengetallen in relatie tot de financiƫle positie

In 2017 zijn zowel de netto schuldquote als de netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen toegenomen ten opzichte van 2016.

De solvabiliteitsratio is iets gedaald  ten opzichte van 2016 vanwege een daling van het eigen vermogen.

Het kengetal voor de grondexploitatie is ten opzichte van 2016 gedaald omdat in 2017 rekening wordt gehouden met te maken kosten.

De structurele exploitatieruimte is ten opzichte van 2016 gedaald omdat de begroting 2017 een nadelig resultaat geeft van afgerond € 113.000,00.

Uit de kengetallen voor de belastingcapaciteit kunnen we afleiden dat de woonlasten in de gemeente
Goirle tot en met 2016 iets boven het landelijk gemiddelde liggen. Vanaf 2017 komen die onder het landelijk gemiddelde te liggen vanwege de daling van de tarieven voor het rioolrecht en voor de afvalstoffenheffing