Precariorechten

Opbrengst lokale heffing

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Precariorechten

12.627

13.800

13.800

Precariobelasting is een directe belasting die op grond van artikel 228 van de Gemeentewet geheven wordt voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond die voor de openbare dienst is bestemd. De belasting wordt geheven voor terrassen (per m2 in gebruik genomen openbare gemeentegrond), standplaatsen en kabels en leidingen.  

Terrassen
Er wordt in de tariefstelling onderscheid gemaakt tussen de terrassen die in het centrumgebied liggen en terrassen die buiten het centrum zijn gelegen. De tarieven zijn met 1% inflatiecorrectie verhoogd ten opzichte van 2016.

Precariobelasting (per m² per jaar)

2015

2016

2017

Terras op openbare gemeentegrond in centrumgebied van kern Goirle

 € 24,80

 € 25,00

 € 25,25

Terras op openbare gemeentegrond buiten centrumgebied van de kern Goirle

 € 16,55

 € 16,65

 € 16,80

Standplaatsen
De tarieven voor standplaatsen worden met 1,00% inflatiecorrectie verhoogd ten opzichte van 2016.
Voor het innemen van een standplaats in de open lucht, waarvoor op grond van artikel 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is vereist, bedraagt het tarief voor:

Tarief per jaar 2017

Tarief per jaar 2016

Locatie Kloosterplein - Goirle

€ 106,50 per m2

€ 105,45 per m2

Locatie Van Hogendorpplein - Goirle

€ 70,95 per m2

€ 70,25 per m2

Locatie Dorpsplein - Riel

€ 33,70 per m2

€ 33,35 per m2

Tijdelijke standplaats /seizoenplaats

€ 17,65 per dag

€ 17,50 per dag

Stroom

€ 2,05 per dag

€ 2,00 per dag

De tarieven genoemd onder a, b en c gelden per m2 per jaar, voor een halve dag. Voor een hele dag bedraagt de belasting 150% van het tarief genoemd onder a, b of c.

Kabels en leidingen
In 2016 is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om precario op nutsvoorzieningen (kabels & leidingen) af te schaffen. Op grond van het overgangsrecht in dit wetsvoorstel mogen de tarieven niet langer verhoogd worden ten opzichte van februari 2016. Daarnaast zou de gemeente op grond van het wetsvoorstel in 2017 geen precario op kabels en leidingen kunnen heffen. Er heeft echter nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Op grond daarvan blijven de tarieven opgenomen in de tarieventabel en worden deze niet verhoogd. Voorzichtigheidshalve is in de begroting een opbrengst van € 0,00 geraamd.  

Precariobelasting (per strekkende meter per jaar)

2016

2017

buizen, kabels, draden of leidingen 

 € 2,25

 € 2,25