Activa

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

(Bedragen * € 1.000,00)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Vaste activa

Materiële vaste activa

55.985

66.349

65.368

65.082

63.871

63.457

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekking aan:

- overige verbonden partijen

245

245

245

245

245

245

Leningen aan:

- deelnemingen

7

7

7

7

7

7

Overige langlopende geldleningen

2.519

2.482

2.445

2.408

2.371

2.334

2.770

2.734

2.697

2.660

2.623

2.586

Totale vaste activa

58.756

69.083

68.065

67.742

66.494

66.043

Vlottende activa

Voorraden

Overige grond en hulpstoffen

320

-

-

-

-

-

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

446

-

-

-

-

-

Bouwgronden in exploitatie

-3.255

-4.359

-1.740

-256

-1.289

-3.303

Overig onderhanden werk

15

15

-

-

-

-

-2.475

-4.344

-1.740

-256

-1.289

-3.303

Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

11.788

622

0

0

0

0

Vorderingen

7.041

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

18.829

6.622

6.000

6.000

6.000

6.000

Liquide middelen

438

400

0

0

0

0

Overlopende activa

314

300

300

300

300

300

Totaal vlottende activa

17.106

2.978

4.560

6.044

5.011

2.997

TOTAAL ACTIVA

75.862

72.061

72.625

73.786

71.505

69.040