Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats:

Tilburg

Bestuurlijke vertegenwoordiger:

Wethouder Guus van der Put

Zeggenschap:

Vertegenwoordiger in het algemeen bestuur. Gemeente is opdrachtgever.

Openbaar belang:

Samenwerking op het terrein van vergunningverlening en handhaving.

Relatie met programma:

3

Financieel belang:

Bijdragen in de gemeenschappelijke regeling naar rato van ingebracht werk en aantal inwoners

Bijdrage 2017:

€ 141.680,00.

Ontwikkelingen in:

2015

2016

2017

 Eigen vermogen per 31-12

-/- € 760.000,00

€ 0,00

€ 540.000,00

 Vreemd vermogen per 31-12

€ 17.936.000,00

€ 17.936.000,00

€ 17.936.000,00

 Jaarresultaat

-,- € 2.126.000,00

€ 540.000,00

€ 540.000,00

 Totaal passiva

€ 15.050.000,00

€ 18.476.000,00

€ 19.016.000,00

Gemeentelijk risico:

De jaarresultaten baren zorgen. Wanneer de OMWB de bedrijfsresultaten niet positief kan ombuigen zullen de deelnemers moeten bijdragen in de nadelige jaarresultaten.

Toekomstige verwachting:

De jaarlijks bijdrage zal stijgen voornamelijk vanwege autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijsstijgingen of door het meer of minder inbrengen van uit te voeren taken.