Lasten
€ 28.333.338

Baten
€ -5.940.921

Overzicht van lasten en baten

Nr

Lasten per taakveld

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

0.2

Burgerzaken

1.191.046

1.382.969

884.478

4.1

Openbaar basisonderwijs

45.816

46.624

47.091

4.2

Onderwijshuisvesting

1.311.041

1.465.611

1.467.862

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

807.109

974.724

898.400

5.1

Sportbeleid en activering

275.757

334.274

249.544

5.2

Sportaccommodaties

1.095.474

1.187.953

1.147.409

5.3

Cultuurpresentatie, productie en partic.

523.068

503.728

484.046

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.791.049

3.592.152

2.452.240

6.2

Wijkteams

881.278

1.953.901

1.808.950

6.3

Inkomensregelingen

6.024.372

6.421.728

5.746.500

6.4

Begeleide participatie

3.533.136

3.129.255

2.821.505

6.5

Arbeidsparticipatie

277.873

597.750

441.760

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

887.173

920.700

790.700

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

2.834.555

3.191.028

3.579.591

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

4.291.460

4.364.551

4.247.137

6.81

Geescaleerde zorg 18+

0

0

0

6.82

Geescaleerde zorg 18-

336.587

663.506

552.808

7.1

Volksgezondheid

692.346

677.788

713.318

Totaal lasten

28.799.139

31.408.242

28.333.339

Nr

Baten per taakveld

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

0.2

Burgerzaken

-389.277

-398.610

-427.761

4.1

Openbaar basisonderwijs

0

0

0

4.2

Onderwijshuisvesting

-32.146

-123.920

-11.100

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-104.764

-66.828

-54.145

5.1

Sportbeleid en activering

0

0

0

5.2

Sportaccommodaties

-336.958

-330.349

-321.577

5.3

Cultuurpresentatie, productie en partic.

0

0

0

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-346.923

-204.439

-188.574

6.2

Wijkteams

-63.390

800.603

-55.208

6.3

Inkomensregelingen

-3.992.566

-4.477.008

-4.435.416

6.4

Begeleide participatie

-21.180

0

0

6.5

Arbeidsparticipatie

-51

-52.140

-52.140

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-71.320

-31.000

-31.000

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-409.518

-350.000

-364.000

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-6.319

-822

0

6.81

Geescaleerde zorg 18+

0

0

0

6.82

Geescaleerde zorg 18-

0

0

0

7.1

Volksgezondheid

0

0

0

Totaal baten

-5.774.412

-5.234.513

-5.940.921

Totaal saldo

23.024.728

26.173.730

22.392.417

Toelichting ontwikkelingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

Het resultaat van dit programma is €

22.392.417,00

(nadeel).

Toegelicht worden de (voornaamste) verschillen in lasten en baten van de begroting 2017 ten opzichte van de begroting 2016.

LASTEN

De lasten voor dit programma zijn €

3.074.905,00

 lager geraamd dan in 2016. Dit wordt veroorzaakt door:

 • 0.2 Burgerzaken: de lasten van dit taakveld zijn € 372.000,00 lager uitgevallen dan in 2016:
 1. Salarissen 2017 zijn lager t.o.v. kostenplaats 2016 € 347.000,00;
 2. In 2016 extra middelen geraamd m.b.t. aanschaf nieuwe trouwboekjes en pennen inzake nieuw logo € 6.000,00;
 3. Overheveling budget van 2015 naar 2016 voor vervanging van verkiezingsborden € 15.000,00 en extra kosten voor referendum van € 4.000,00.
 • 4.2 Onderwijshuisvesting: de lasten van dit taakveld zijn € 2.250,00 hoger uitgevallen dan in 2016 door:
 1. Salarissen 2017 zijn lager t.o.v. kostenplaats 2016 € 42.000,00;
 2. In 2016 extra middelen geraamd m.b.t. opruimen van asbest bij basisschool de Vonder € 56.000,00;
 3. Ingaande 2017 wordt de huur aan Woonstichting Leystromen m.b.t. gebruik ruimte peuterspeelzaalwerk geraamd onder Onderwijsbeleid en leerlingzaken € 16.000,00;
 4. Hogere kapitaallasten in 2017 € 112.000,00.
 • 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken: de lasten van dit taakveld zijn € 76.325,00 lager uitgevallen dan in 2016 door:
 1. Salarissen 2017 zijn lager t.o.v. kostenplaats 2016 € 70.000,00;
 2. Hogere bijdrage aan bestuur speciaal onderwijs door indexering van bedrag per leerling € 6.400,00;
 3. ingaande 2017 wordt de huur m.b.t. peuterspeelzaal op dit product geraamd € 16.000,00;
 4. In 2017 is de bijdrage aan gemeente Tilburg voor leerlingenvervoer verlaagd met € 30.000,00.
 • 5.1 Sportbeleid en activering: de lasten van dit taakveld zijn  € 84.730,00 lager uitgevallen dan in 2016 door:
 1. Salarissen 2017 zijn lager t.o.v. kostenplaats 2016 € 35.000,00;
 2. Overheveling budget van 2015 naar 2016 inzake combinatiefunctie € 50.000,00.
 • 5.2 Sportaccommodaties: de lasten van dit taakveld zijn € 46.226,00 lager uitgevallen dan in 2016 door:
 1. Salarissen 2017 zijn lager t.o.v. kostenplaats 2016 € 24.000,00
 2. In 2016 extra budget gas door het ontvangen van afrekening gas over de periode 2015 € 10.000,00;
 3. Voor onderhoud en dagelijks beheer minder geraamd € 12.000,00.
 • 5.3 Cultuurpresentatie, productie en partic.: de lasten van dit taakveld zijn € 19.602,00 lager uitgevallen dan in 2016 door:
 1. Ingaande 2017 Oranje Comite op dit product € 3.450,00;
 2. Overheveling budget van 2015 naar 2016 inzake extra budget combinatiefunctionaris en voor Bruisfonds € 26.000,00;
 3. Hogere bedrag aan subsidie Factorium omdat de indexering van subsidie 2016 in de raming 2017 is opgenomen € 2.450,00.
 • 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: de lasten van dit taakveld zijn € 1.094.930,00 lager uitgevallen dan in 2016 door:
 1. Salarissen 2017 zijn lager t.o.v. kostenplaats 2016 € 497.000,00;
 2. Kapitaallasten 2017 lager t.o.v.2016 € 29.000,00;
 3. Overheveling budgetten van 2015 naar 2016 inzake diverse kostenplaatsen € 409.000,00;
 4. Hoger bedrag aan subsidies diverse organisaties omdat de indexering van subsidie 2016 in de raming 2017 is opgenomen € 9.800,00;
 5. Ingaande 2017 worden de loketkosten bij ContourdeTwern ten laste gebracht van Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (wijkteams) € 150.000,00;
 6. Ingaande 2017 komen de kosten van Ketenzorg ten laste van Preventieve Basisstructuur Jeugd (Wijkteams) € 20.000,00.
 • 6.2 Wijkteams: De lasten van dit taakveld zijn € 1.000.762,00 lager geraamd dan in  2016.
 1. Voornaamste reden voor deze afname is de stelpost van € 893.185,00 die wel voor 2016 is geraamd, maar niet voor 2017 en verder. De stelpost is in 2016 opgenomen vanwege het budgettair neutraal ramen van de budgetten 3D. Deze stelpost wordt in het Financieel Tussenbericht 2016 nader ingevuld;
 2. In 2016 extra middelen opgenomen voor pilot Goirle door Kompaan in de Bocht € 75.000,00;
 3. Lagere toegerekende salarislasten/toegerekende uren ad € 59.000,00. Als gevolg van de wijziging van het BBV dienen alleen de directe salarislasten aan een taakveld toegerekend te worden;
 4. Doordat er een jaar ervaring is opgedaan met de 3D zijn de budgetten wat gedetailleerder geraamd dan 2016. De overige € 123.577,00 aan lagere lasten in dit taakveld is de som van verschillende plussen en minnen binnen de algemene kosten, het eerstelijnsloket Wmo en Jeugd en het specialistisch team.
 • 6.3 Inkomensregelingen: de lasten van dit taakveld zijn € 675.228,00 lager uitgevallen dan in 2016 door:
 1. Ingaande 2017 kwijtschelding afvalstoffenheffing opgenomen € 37.000,00;
 2. Salarissen 2017 lager t.o.v. kostenplaats 2016 € 422.000,00;
 3. Ingaande 2017 is besloten om de uitkeringen m.b.t. inkomen budgettair neutraal te ramen, waardoor het nadeel van € 290.000,00 dat in 2016 opgenomen was vervalt.
 • 6.4 Begeleide participatie: de lasten van dit taakveld zijn € 307.750,00 lager uitgevallen dan in 2016 doordat we van ministerie SZW een lager bedrag ontvangen inzake WSW, waardoor een lagere doorbetaling aan Diamant.
 • 6.5 Arbeidsparticipatie: de lasten van dit taakveld zijn € 155.990,00 lager uitgevallen dan in 2016 door:
 1. Salarissen 2017 lager t.o.v. kostenplaats 2016 € 18.000,00;
 2. In 2016 is het restantbudget 2015 RMBA-middelen ingezet voor bijdrage ondersteuning WOS (werkgroep ondersteuning statushouders), hierdoor kosten in 2017 hoger € 12.000,00;
 3. In 2017 wordt een lager budget participatie ontvangen van ministerie SZW inzake re-integratie € 63.000,00;
 4. In 2017 meer middelen beschikbaar voor uitvoeringskosten Participatiewet SZW € 13.000,00;
 5. Ingaande 2017 is het project Goirle aan de Slag stopgezet € 100.000,00.
 • 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO): de lasten van dit taakveld zijn € 130.000,00 lager uitgevallen dan in 2016 door:
 1. Ingaande 2017 verlaging budget Collectief Vervoer € 5.000,00;
 2. Op basis van cijfers uit 2016 worden de uitvoeringskosten huishoudelijke verzorging (PGB) verlaagd met € 125.000,00 en overgeboekt naar kostenplaats Budget Huishoudelijke verzorging.
 • 6.71 Maatwerkvoorzieningen 18+: de lasten van dit taakveld zijn € 374.563,00 hoger uitgevallen dan in 2016 door:
 1. Ingaande 2017 geen budget meer voor Huishoudelijke toelage ad € 200.000,00;
 2. Hogere integratie uitkering Wet Maatschappelijke Ondersteuning m.b.t. huishoudelijke hulp € 113.000,00 en overboeking van € 125.000,00 uitvoeringskosten PGB Huishoudelijke verzorging (zie 6.6);
 3. T.o.v. 2016 hogere raming voor WMO begeleiding Zorg in Natura € 200.000,00 en PGB WMO begeleiding € 150.000,00 op basis van cijfers 2016;
 • 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-: de lasten van dit taakveld zijn door de afnemende integratie-uitkering € 116.592,00 lager geraamd dan voor 2016. Dit bedrag is het resultaat van verschillende plussen en minnen. Doordat er inmiddels een jaar ervaring is opgedaan met de Jeugdzorg konden de budgetten beter geraamd worden dan in 2016. De regionale zorg betreft het grootste deel van de budgetten. Opgenomen in deze begroting is de herijkte regionale begroting Jeugdzorg 2017 van september 2016. Hierin is ook een groot deel van de lokale zorg in Natura naar de regio gegaan. De regio neemt deze zorg per 2017 over van de gemeente;
 • 6.82 Geëscaleerde  zorg 18-: door de afnemende integratie-uitkering Jeugdzorg zijn de lasten voor dit taakveld € 110.698,00 lager geraamd. Ook deze zorg wordt verzorgt door de regio en de raming is overgenomen uit de herijkte regionale begroting Jeugdzorg 2017.
 • 7.1 Volksgezondheid: de lasten van dit taakveld zijn € 35.530,00 hoger uitgevallen dan in 2016 door:
 1. Salarissen 2017 hoger t.o.v. kostenplaats 2016 € 15.000,00;
 2. In 2017 hogere bijdrage GGD € 30.000,00;
 3. Overheveling budget van 2015 naar 2016 voor Lokale gezondheidszorg en Maatregelen infectieziekten € 9.000,00.

BATEN

De baten voor dit programma zijn €

706.408,00

 hoger geraamd dan in 2016. Dit wordt veroorzaakt door:

 • 0.2 Burgerzaken: de baten van dit taakveld zijn € 29.000,00 hoger uitgevallen dan in 2016 door hogere ontvangst van gemeenteleges voor rijbewijzen.
 • 4.2 Onderwijshuisvesting: de baten van dit taakveld zijn € 112.820,00 lager dan in 2016 door:
 1. In 2017 geen correctie kapitaallasten (halve) € 108.500,00;
 2. Ingaande 2017 enkel huur opgenomen voor basisschool de Kleine Akkers € 4.500,00.
 • 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken: de baten van dit taakveld zijn € 12.600,00 lager uitgevallen dan in 2016 door:
 1. Ingaande 2017 verlaging huur Hummeltjes door gebruik van 1 ruimte bij brede school Boschkens Oost € 10.000,00;
 2. Minder eigen bijdrage kosten voor leerlingenvervoer € 2.600,00.
 • 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: de baten van dit taakveld zijn € 15.865,00 lager uitgevallen dan in 2016 door:
 1. In 2017 een verlaging van correctie kapitaallasten € 31.000,00;
 2. Hogere opbrengst huur geraamd m.b.t. Kinderopvang € 15.000,00.
 • 6.3 Inkomensregelingen: de baten van dit taakveld zijn € 41.592,00 lager uitgevallen dan in 2016 doordat in 2016 een afrekening is ontvangen van ministerie SZW inzake declaratie deel BBZ.
 • 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+: de baten van dit taakveld zijn € 14.000,00 hoger uitgevallen dan in 2016 doordat in 2017 een opbrengst is opgenomen voor afkoopsom regresrecht.

Meerjarenramingen

Taakveld

2017

2018

2019

2020

0.2

Burgerzaken

L

884.478

891.418

896.492

903.633

B

-427.761

-432.042

-436.365

-440.733

4.1

Openbaar basisonderwijs

L

47.091

47.091

47.091

47.091

B

0

0

0

0

4.2

Onderwijshuisvesting

L

1.467.862

1.453.885

1.432.148

1.417.636

B

-11.100

-11.211

-11.324

-11.438

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

L

898.400

871.668

887.715

903.925

B

-54.145

-54.315

-54.487

-54.661

5.1

Sportbeleid en activering

L

249.544

252.042

254.566

257.116

B

0

0

0

0

5.2

Sportaccommodaties

L

1.147.409

1.135.531

1.133.839

1.134.736

B

-321.577

-324.799

-328.056

-331.347

5.3

Cultuurpresentatie, productie en partic.

L

484.046

488.855

493.715

498.623

B

0

0

0

0

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

L

2.452.240

2.471.061

2.476.417

2.494.412

B

-188.574

-185.600

-187.141

-188.698

6.2

Wijkteams

L

1.808.950

1.809.237

1.809.526

1.809.818

B

-55.208

-358.736

-392.699

-409.000

6.3

Inkomensregelingen

L

5.746.500

5.759.524

5.772.684

5.785.979

B

-4.435.416

-4.435.416

-4.435.416

-4.435.416

6.4

Begeleide participatie

L

2.821.505

2.532.826

2.358.206

2.210.856

B

0

0

0

0

6.5

Arbeidsparticipatie

L

441.760

477.144

499.806

518.367

B

-52.140

-52.140

-52.140

-52.140

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

L

790.700

798.607

806.597

814.670

B

-31.000

-31.060

-31.121

-31.183

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

L

3.579.591

3.579.591

3.579.591

3.579.591

B

-364.000

-364.000

-364.000

-364.000

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

L

4.247.137

4.247.137

4.247.137

4.247.137

B

0

0

0

0

6.81

Geescaleerde zorg 18+

L

0

0

0

0

6.82

Geescaleerde zorg 18-

L

552.808

552.808

552.808

552.808

7.1

Volksgezondheid

L

713.318

720.454

727.663

734.945

2017

2018

2019

2020

Totaal lasten

28.333.338

28.088.880

27.976.002

27.911.343

Totaal baten

-5.940.921

-6.249.319

-6.292.749

-6.318.616

Saldo programma

22.392.417

21.839.561

21.683.253

21.592.727

Toelichting meerjarenramingen

De mutaties in de meerjarenbegroting hebben betrekking op:

 • een stijging van de salarislasten met 1,00% vanwege de te verwachtte generieke loonkostenstijging;
 • een stijging van de budgetten en subsidies met 1,00% vanwege de te verwachtte prijsstijging (inflatie);
 • een stijging van de inkomsten van derden met 1,00% vanwege de te verwachtte prijsstijging (inflatie);
 • de vrijval van de kapitaallasten;
 • de lasten voor de jeugdzorg en de Wmo zijn meerjarig gelijk doorgetrokken. De integratie-uitkeringen nemen echter jaarlijks af. Om de dalende uitkeringen budgettair neutraal te verwerken is bij taakveld 6.2 Wijkteams meerjarig een stelpost ter hoogte van de afnemende uitkeringen opgenomen bij de baten;
 • de budgetten voor de uitkeringen sociale zaken zijn de meerjarenbegroting ongewijzigd omdat tegenover de uitgaven grotendeels specifieke uitkeringen staan;
 • bij het taakveld 6.4. Begeleide participatie  is rekening gehouden met een lagere bijdrage aan de Diamant omdat de middelen in het kader van de Participatiewet fors dalen en het uitgangspunt in de begroting en de meerjarenbegroting is dat de transitie van de Participatiewet budgettaire neutraal wordt verwerkt.

Overzicht bestaand en nieuw beleid en mutaties reserves

Begroting

Meerjarenbegroting

2017

2018

2019

2020

Saldo bestaand beleid

22.392.417

21.839.561

21.683.253

21.592.727

Lasten nieuw beleid

161.720

21.708

21.676

21.644

Baten nieuw beleid

4.708

4.708

4.708

4.708

Exploitatieresultaat

22.549.429

21.856.561

21.700.221

21.609.663

Mutaties reserves bestaand beleid

740.772

740.772

740.772

740.772

Mutaties reserves nieuw beleid

141.782

1.770

1.738

1.706

Saldo

21.666.875

21.114.019

20.957.711

20.867.185

Beleidsintensiveringen

Investeringen

OHP 2017

€ 20.800,00

Op basis van het OHP 2017 dient rekening gehouden te worden met de volgende investeringen:

 • Basisschool den Bongerd - Eerste inrichting 21e groepsruimte den Bongerd  € 14.500,00 (incl. BTW).
 • Mill Hill College - asbestsanering vensterbanken in een 8-tal lokalen / kosten 6.300,00 (incl. BTW).

De voortvloeiende lasten  uit het OHP 2017 worden gedekt door te beschikken over de reserve huisvesting onderwijs.

Exploitatie

Inrichting Taalpunt Analfabetisme - Laaggeletterdheid in de gemeente Goirle

€ 9.000,00

Anderhalf miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven. Dat is meer dan 10% van de Nederlandse bevolking. Deze laaggeletterden of  'functionele analfabeten' zijn onvoldoende toegerust voor de eisen die de huidige kenniseconomie aan ze stelt. Bovendien is hun laaggeletterdheid een bron van sociale, politieke en culturele uitsluiting. Om de vaardigheden van laaggeletterden te verbeteren en de achterstanden te bestrijden worden via de Wet educatie en beroepsonderwijs financiële middelen beschikbaar gesteld. Omdat de doelgroep onvoldoende wordt bereikt, is een aantal speerpunten benoemd om hier verbetering in aan te brengen. Eén van de speerpunten is het bij wijze van experiment doen inrichten van een Taalpunt/Taalhuis in 2017 in onze gemeente.

Voor het opzetten en inrichten van een fysiek Taalpunt/Taalhuis is bij een deelname van ca. 50 deelnemers een bedrag ad ca. € 15.000,00 nodig. Rekening houdend met de bijdrage die vanuit het Regionaal programma educatie MB kan worden betaald, is vanuit de gemeentelijke middelen een bedrag ad € 9.000,00 nodig. Verzocht wordt dit bedrag mee te nemen bij de nieuwe wensen voor de gemeentebegroting 2017.

Combinatiefuncties

€ 55.980,00

In 2010 heeft gemeente Goirle een start gemaakt met combinatiefuncties. Combinatiefunctionarissen zijn werkzaam in twee van de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Pas vanaf 2012 zijn er daadwerkelijk combinatiefunctionarissen aangesteld (0,5 fte bij Stichting Kindcentra Goirle (brede school coördinator) , 0,7 fte bij stichting Jong (sportfunctionarissen) en 0,7 fte bij Factorium (cultuurfunctionarissen)). De rijksbijdrage voor deze 1,9 fte CF bedraagt jaarlijks € 37.320,00. De overige € 55.980,00 per jaar werd steeds door de gemeente betaald vanuit de restmiddelen van de rijksbijdrage die in de jaren 2010 en 2011 niet waren ingezet. Deze middelen zijn per 31-12-2016 uitgeput.

In aanloop naar het starten van een nieuwe beleidsperiode van het welzijnsbeleid per 1-1-2018 willen de betrokken wethouders graag de huidige afspraken met SKG, Stichting Jong en Factorium voor 2017 continueren, om dan per 1-1-2018 ook de combinatiefunctionarissen opnieuw in te zetten, ondersteunend aan het nieuwe beleid. Tot die tijd zal de gemeente een bedrag van € 55.980,00 (eenmalig) willen inzetten als cofinanciering voor de rijksbijdrage van € 37.320,00 die de gemeente ook voor 2017 zal ontvangen vanuit de rijksbijdrage.

Cultuureducatie

€ 12.730,00

Cultuureducatie met Kwaliteit: gemeente Goirle, het primair onderwijs en het culturele veld ziet graag deelname aan de regeling cultuureducatie met kwaliteit. De afgelopen twee jaren hebben alle scholen, CC Jan van Besouw, Bibliotheek Midden-Brabant en Factorium al geïnvesteerd in het Cultuurplan Goirle, dat moet resulteren in het opnemen van cultuureducatie in de diverse schoolplannen en voor een vliegende start moet zorgen in de nieuwe programmaperiode Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020. De gemeente heeft in 2015 eenmalig € 13.000,00 geïnvesteerd in dit cultuurplan Goirle. Doel van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is het verstrekken van meerjarige stimuleringssubsidies voor activiteiten die scholen in het primair onderwijs in staat stellen samen met de culturele omgeving kwalitatief goede cultuureducatie duurzaam te verankeren. Per gemeente is er € 0,55 per inwoner beschikbaar, voor Goirle is dit dus een bedrag van € 12.728,65. De gemeente dient dit bedrag te matchen met eveneens € 12.728,65. Voor de periode 2017-2020 gaat het dus om een totaal van € 50.914,60. Dit bedrag zal nog verminderd worden met een nader te bepalen bijdrage vanuit het onderwijs.

Preventie Jeugd

€ 75.000,00

Binnen de gemeente Goirle vinden we preventie belangrijk; we willen investeren in jeugdigen aan de voorkant, om problemen te voorkomen of vroegtijdig te signaleren om erger te voorkomen. De afgelopen jaren hebben we dit onder andere gedaan met de Pilot Werkwijze Preventieve Basiszorgstructuur. Deze is in 2016 doorontwikkeld en omgedoopt in de werkwijze 'Aandacht voor Basiskracht'.  Deze werkwijze is nu breed beschikbaar voor alle jonge kinderen waarbij al op heel jonge leeftijd de eerste signalen van opvallend gedrag worden opgemerkt en worden opgepakt. De werkwijze wordt nu breed geëvalueerd waarbij de effecten van de inzet in kaart worden gebracht. Er zijn nog geen structurele middelen beschikbaar voor de periode na 1 januari 2017. Gevraagd wordt om middelen beschikbaar te stellen om de werkwijze in 2017 voor te kunnen zetten. Hiervoor is in 2017 € 75.000,00 nodig, dit kan worden gedekt uit Preventieve basisstructuur Jeugd.  In de plan van de volgende beleidsperiode Back to Basics wordt gevraagd hiervoor structureel middelen beschikbaar te stellen.

Overzicht incidentele lasten en baten

Incidentele lasten

2017

2018

2019

2020

Inrichting taalpunt analfabetisme

9.000

Pilot aandacht voor basiskracht

75.000

Combinatiefunctionaris

55.980

Incidentele baten

2017

2018

2019

2020

Beschikking awr

9.000

Beschikking awr

75.000

Beschikking awr

55.980